Header Ads Widget

Ad Code

Recent posts

Show more
चित्रकला आणि कला क्षेत्रात मी नवीन काय शिकले पाहिजे? What should I learn new in painting and art field?
कला निर्मितीमध्ये एआय ची भूमिका काय आहे? What is The Role of AI in Art Creation? in Marathi
 AI च्या मदतीने पेंटिंग बनवण्यासाठी कोणते कौशल्य आणि ज्ञान आवश्यक आहे?  What skill and knowledge is required to make a painting with the help of AI? in Marathi.
AI मध्ये स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग करण्याची सोपी पद्धत? Easy method to make painting in ai step by step? in Marathi.
AI च्या मदतीने पेंटिंग कसे बनवता येईल? how can i make a painting with the help of AI?
Sadhu painting in color pencils... time lapse...
सावळाराम लक्ष्मण हळदणकर  ( glow of hope )